>> 15% تخفیف همکاری برای خرید عمده در نظر گرفته شده است <<

لیست قیمت سیم و کابل ایکو تک

به روز شده در تیر 1402

سیم افشان 1 رشته ایکو تک

سایزمتراژقیمت
سیم افشان 0.5*1127.000
سیم افشان 75*1141.000
سیم افشان 1*1155.000
سیم افشان 1.5*1176.000
سیم افشان 2.5*11125.000
سیم افشان 4*11201.000
سیم افشان 6*11297.000
سیم افشان 10*11514.000
سیم افشان 16*11815.000
سیم افشان 25*111.267.000

کابل افشان 2 رشته ایکو تک

سایزمتراژقیمت
کابل افشان 0.5*2169.000
کابل افشان 75*21102.000
کابل افشان 1*21130.000
کابل افشان 1.5*21183.000
کابل افشان 2.5*21295.000
کابل افشان 4*21461.000
کابل افشان 6*21673.000
کابل افشان 10*211.137.000
کابل افشان 16*211.760.000

کابل افشان 3 رشته ایکو تک

سایزمتراژقیمت
کابل افشان 0.5*3191.000
کابل افشان 75*31131.000
کابل افشان 1*31186.000
کابل افشان 1.5*31260.000
کابل افشان 2.5*31425.000
کابل افشان 4*31675.000
کابل افشان 6*31979.000
کابل افشان 10*311.655.000
کابل افشان 16*312.573.000

کابل افشان 4 رشته ایکو تک

سایزمتراژقیمت
کابل افشان 0.5*41
کابل افشان 75*41181.000
کابل افشان 1*41250.000
کابل افشان 1.5*41355.000
کابل افشان 2.5*41581.000
کابل افشان 4*41897.000
کابل افشان 6*411.282.000
کابل افشان 10*412.187.000
کابل افشان 16*413.480.000
کابل افشان 1*41206.000

کابل افشان 5 رشته ایکو تک

سایزمتراژقیمت
کابل افشان 0.5*51
کابل افشان 75*51225.000
کابل افشان 1*51324.000
کابل افشان 1.5*51442.000
کابل افشان 2.5*51717.000
کابل افشان 4*511.128.000
کابل افشان 6*511.617.000
کابل افشان 10*512.714.000
کابل افشان 16*514.276.000

سیم کیسه ای 2 رشته ایکو تک

سایزمتراژقیمت
سیم کیسه ای 0.5*2167.000
سیم کیسه ای 75*2192.000
سیم کیسه ای 1*21130.000

سیم افشان ارت ایکو تک

سایزمتراژقیمت
سیم افشان ارت 1*1155.000
سیم افشان ارت 1.5*1176.000
سیم افشان ارت 2.5*11125.000
سیم افشان ارت 4*11200.000
سیم افشان ارت 6*11297.000

سیم نایلونی 2 رشته ایکو تک

سایزمتراژقیمت
سیم نایلونی 0.5*2157.000
سیم نایلونی .75*2185.000
سیم نایلونی 1*21111.000
سیم نایلونی 1.5*21152.000
سیم نایلونی 2.5*21248.000

کابل مخابراتی ایکو تک

سایزمتراژقیمت
کابل 2 زوج 0.6*2*21100.000
کابل 4 زوج 0.6*2*41182.000
کابل 6 زوج 0.6*2*61266.000
کابل آیفونی 0.4*2*6160.000
کابل کواکسیال 1120.000