لیست قیمت سیم و کابل کسری

راه‌های ارتباطی برای خرید و سفارش انواع محصولات سیم و کابل کسری از عرضه کننده  و کارخانه اصلی در بازار لاله زار

برای بهره‌مندی از تخفیفات ویژه در هنگام ثبت سفارش و دانلود لیست قیمت محصولات اطلاعات خود را وارد نمایید.

نوع محصولقیمتنوع محصولقیمت
کابل زمینی 1.5*2210.000کابل زمینی 2.5*2330.000
کابل زمینی 4*2555.000کابل زمینی 6*2770.000
کابل زمینی 10*21.360.000کابل زمینی 16*22.060.000
کابل زمینی 25*23.350.000کابل زمینی 1.5*3305.000
کابل زمینی 2.5*3465.000کابل زمینی 4*3810.000
کابل زمینی 6*31.130.000کابل زمینی 10*31.980.000
کابل زمینی 16*32.950.000کابل زمینی 16+25*35.900.000
کابل زمینی 16+35*37.500.000کابل زمینی 35+70*315.200.000
کابل زمینی 50+95*321.700.000
کابل زمینی 1.5*4385.000کابل زمینی 2.5*4590.000
کابل زمینی 4*41.035.000کابل زمینی 6*41.460.000
کابل زمینی 10*42.480.000کابل زمینی 16*43.720.000
کابل زمینی 25*46.500.000کابل زمینی 35*48.700.000
کابل زمینی 1.5*5490.000کابل زمینی 2.5*5750.000
کابل زمینی 4*51.320.000کابل زمینی 6*51.880.000
کابل زمینی 10*53.270.000کابل زمینی 16*54.880.000
کابل زمینی 25*58.280.000کابل زمینی 35*510.800.000
کابل زمینی 1.5*7830.000کابل زمینی 1.5*101.110.000
کابل زمینی 1.5*121.430.000کابل زمینی 1.5*161.910.000
کابل زمینی 1.5*192.500.000کابل زمینی 1.5*243.050.000
کابل مهار دار ۱.۵*۱۲ 1.700.000کابل مهار دار ۱.۵*۱۶ 2.250.000
کابل افشان ۰.۵*۲ 90.000کابل افشان 1*2140.000
کابل افشان ۰.۷۵*۲109.000کابل افشان ۱.۵*۲190.000
کابل افشان ۲.۵*۲295.000کابل افشان ۴*۲505.000
کابل افشان ۶*۲700.000کابل افشان ۱۰*۲1.240.000
کابل افشان ۱۶*۲2.020.000کابل افشان ۰.۵*۳122.000
کابل افشان ۰.۷۵*۳150.000کابل افشان ۱*۳197.000
کابل افشان ۱.۵*۳275.000کابل افشان ۲.۵*۳420.000
کابل افشان ۴*۳724.000کابل افشان ۶*۳1.014.000
کابل افشان ۱۰*۳1.800.000کابل افشان ۱۶*۳2.660.000
کابل افشان ۲۵*۳4.660.000کابل افشان 16+25*۳5.600.000
کابل افشان ۳۵*۳6.120.000کابل افشان 16+35*۳7.130.000
کابل افشان ۵۰*۳8.550.000کابل افشان 25+50*۳10.500.000
کابل افشان ۷۰*۳12.700.000کابل افشان 35+70*314.500.000
کابل افشان ۹۵*۳17.300.000کابل افشان 50+95*۳20.300.000
کابل افشان 70+120*325.800.000
کابل افشان ۰.۵*۴160.000کابل افشان ۰.۷۵*۴191.000
کابل افشان ۱*۴253.000کابل افشان ۱.۵*۴346.000
کابل افشان ۲.۵*۴536.000کابل افشان ۴*۴938.000
کابل افشان ۶*۴1.330.000کابل افشان ۱۰*۴2.360.000
کابل افشان ۱۶*۴3.550.000کابل افشان ۲۵*۴6.150.000
کابل افشان ۳۵*۴8.200.000کابل افشان ۰.۵*۵228.000
کابل افشان ۰.۷۵*۵281.000کابل افشان ۱*۵335.000
کابل افشان ۱.۵*۵438.000کابل افشان ۲.۵*۵702.000
کابل افشان ۴*۵1.245.000کابل افشان ۶*۵1.775.000
کابل افشان ۱۰*۵3.110.000کابل افشان ۱۶*۵4.650.000
کابل افشان ۲۵*۵7.850.000کابل افشان ۳۵*۵10.250.000
کابل افشان ۰.۵*۶280.000کابل افشان ۰.۷۵*۶362.000
کابل افشان ۱*۶426.000کابل افشان ۱.۵*۶585.000
کابل افشان ۰.۵*۷315.000کابل افشان ۰.۷۵*۷398.000
کابل افشان ۱*۷482.000کابل افشان ۱.۵*۷650.000
کابل افشان ۲.۵*۷1.020.000کابل افشان ۴*۷1.880.000
کابل افشان ۶*۷2.780.000کابل افشان ۱۰*۷4.630.000
کابل افشان ۰.۵*۸352.000کابل افشان ۰.۷۵*۸450.000
کابل افشان ۱*۸560.000کابل افشان ۱.۵*۸750.000
کابل افشان ۲.۵*۸1.250.000کابل افشان ۰.۵*۱۰470.000
کابل افشان ۰.۷۵*۱۰580.000کابل افشان ۱*۱۰690.000
کابل افشان ۱.۵*۱۰860.000کابل افشان ۲.۵*۱۰1.520.000
کابل افشان ۰.۵*۱۲550.000کابل افشان ۰.۷۵*۱۲680.000
کابل افشان ۱*۱۲820.000کابل افشان ۱.۵*۱۲1.130.000
کابل افشان ۲.۵*۱۲1.840.000کابل افشان ۰.۷۵*۱۴800.000
کابل افشان ۱*۱۴1.020.000کابل افشان ۱.۵*۱۴1.350.000
کابل افشان ۰.۵*۱۶760.000کابل افشان ۰.۷۵*۱۶965.000
کابل افشان ۱*۱۶1.090.000کابل افشان ۱.۵*۱۶1.490.000
کابل افشان ۲.۵*۱۶2.520.000کابل افشان ۰.۵*۲۰920.000
کابل افشان ۰.۷۵*۲۰1.180.000کابل افشان ۱*۲۰1.420.000
کابل افشان ۱.۵*۲۰1.940.000کابل افشان ۲.۵*۲۰3.300.000
کابل افشان ۰.۵*۲۴1.110.000کابل افشان ۰.۷۵*۲۴1.400.000
کابل افشان ۱*۲۴1.520.000کابل افشان ۱.۵*۲۴2.120.000
کابل افشان ۲.۵*۲۴3.670.000کابل افشان ۰.۵*۳۰1.450.000
کابل افشان ۰.۷۵*۳۰1.760.000کابل افشان ۱*۳۰2.250.000
کابل افشان ۱.۵*۳۰2.800.000کابل افشان ۰.۵*۴۰1.870.000
کابل افشان ۰.۷۵*۴۰2.320.000کابل افشان ۱*۴۰2.970.000
کابل افشان ۱.۵*۴۰4.700.000کابل افشان ۰.۵*۵۰2.650.000
کابل افشان ۰.۷۵*۵۰3.300.000کابل افشان ۱*۵۰4.250.000
کابل افشان ۱.۵*۵۲6.000.000کابل افشان ۰.۵*۶۰3.050.000
کابل افشان ۰.۷۵*۶۰3.850.000کابل افشان ۱*۶۰5.200.000
کابل افشان ۱.۵*۶۱7.200.000کابل افشان ۱.۵*۶۰7.200.000
کابل نایلونی ۰.۵*۲6.120.000کابل نایلونی ۰.۷۵*۲8.080.000
کابل نایلونی ۱*۲10.800.000کابل نایلونی ۱.۵*۲14.400.000
کابل نایلونی ۲.۵*۲24.400.000
کابل کیسه ای ۰.۵*۲6.120.000کابل کیسه ای ۰.۷۵*۲8.080.000
کابل کیسه ای ۱*۲10.800.000
کابل ۱۸۵*۱10.100.000کابل ۲۴۰*۱13.200.000
کابل ۳۰۰*۱16.500.000
سیم ۰.۵3.100.000سیم ۰.۷۵4.100.000
سیم 15.400.000سیم ۱.۵7.700.000
سیم ۲.۵12.200.000سیم ۴21.500.000
سیم ۶31.200.000سیم ۱۰552.000
سیم ۱۶*۱827.000سیم ۲۵*۱1.365.000
سیم ۳۵*۱1.831.000سیم ۵۰*۱2.541.000
سیم ۷۰*۱3.630.000سیم ۹۵*۱5.200.000
سیم ۱۲۰*۱6.500.000سیم ۱۵۰*۱8.200.000
سیم تخت خاص ۶*۳1.220.000سیم تخت خاص ۱۰*۳2.160.000
سیم تخت خاص ۱۶*۳3.190.000سیم تخت خاص ۲۵*۳5.100.000
سیم تخت خاص ۳۵*۳6.700.000
سیم تخت ۵۰*۳9.350.000سیم تخت ۷۰*۳13.500.000
سیم تخت ۱.۵*۴490.000سیم تخت ۲.۵*۴755.000
سیم تخت ۴*۴1.320.000سیم تخت ۶*۴1.870.000
سیم تخت ۱۰*۴2.850.000سیم تخت ۱۶*۴3.920.000
سیم تخت ۲۵*۴7.020.000
سیم تخت ۱.۵*۸1.020.000سیم تخت ۲.۵*۸1.580.000
سیم تخت ۱.۵*۱۲1.530.000سیم تخت ۲.۵*۱۲2.400.000
سیم تخت ۱.۵*۱۶2.030.000سیم تخت ۲.۵*۱۶3.300.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۲115.000کابل شیلد دار ۰.۵*۲135.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۲172.000کابل شیلد دار ۱*۲204.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۲257.000کابل شیلد دار ۲.۵*۲435.000
کابل شیلد دار ۴*۲735.000کابل شیلد دار ۶*۲990.000
کابل شیلد دار ۱۰*۲1.770.000کابل شیلد دار ۰.۲۵*۳160.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۳200.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۳260.000
کابل شیلد دار ۱*۳300.000کابل شیلد دار ۱.۵*۳380.000
کابل شیلد دار ۲.۵*۳558.000کابل شیلد دار ۴*۳1.085.000
کابل شیلد دار ۶*۳1.520.000کابل شیلد دار ۱۰*۳2.650.000
کابل شیلد دار ۲۵*۳6.800.000
کابل شیلد دار 25+50*318.000.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۴240.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۴300.000کابل شیلد دار ۱*۴375.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۴470.000کابل شیلد دار ۲.۵*۴760.000
کابل شیلد دار ۴*۴1.230.000کابل شیلد دار ۶*۴1.700.000
کابل شیلد دار ۱۰*۴3.250.000کابل شیلد دار ۱۶*۴4.900.000
کابل شیلد دار ۲۵*۴9.200.000کابل شیلد دار ۳۵*۴13.000.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۵305.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۵405.000کابل شیلد دار ۱*۵490.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۵638.000کابل شیلد دار ۲.۵*۵1.080.000
کابل شیلد دار ۴*۵1.730.000کابل شیلد دار ۶*۵2.500.000
کابل شیلد دار ۱۰*۵4.450.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۶375.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۶475.000
کابل شیلد دار ۱*۶610.000کابل شیلد دار ۱.۵*۶790.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۷420.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۷530.000
کابل شیلد دار ۱*۷720.000کابل شیلد دار ۱.۵*۷910.000
کابل شیلد دار ۲.۵*۷1.400.000کابل شیلد دار ۰.۲۵*۸340.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۸510.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۸620.000
کابل شیلد دار ۱*۸760.000کابل شیلد دار ۱.۵*۸1.000.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۱۰410.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۱۰610.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۱۰780.000
کابل شیلد دار ۱*۱۰920.000کابل شیلد دار ۱.۵*۱۰1.270.000
کابل شیلد دار ۲.۵*۱۰2.030.000کابل شیلد دار ۰.۲۵*۱۲470.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۱۲745.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۱۲920.000
کابل شیلد دار ۱*۱۲1.070.000کابل شیلد دار ۱.۵*۱۲1.420.000
کابل شیلد دار ۲.۵*۱۲2.260.000
کابل شیلد دار ۱*۱۴1.320.000کابل شیلد دار ۱.۵*۱۴1.800.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۱۶600.000کابل شیلد دار ۰.۵*۱۶965.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۱۶1.180.000کابل شیلد دار ۱*۱۶1.530.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۱۶2.060.000کابل شیلد دار ۲.۵*۱۶3.260.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۲۰720.000کابل شیلد دار ۰.۵*۲۰1.210.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۲۰1.480.000کابل شیلد دار ۱*۲۰1.870.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۲۰2.550.000کابل شیلد دار ۲.۵*۲۰4.250.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۲۴900.000کابل شیلد دار ۰.۵*۲۴1.360.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۲۴1.720.000کابل شیلد دار ۱*۲۴2.230.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۲۴3.000.000کابل شیلد دار ۲.۵*۲۴5.250.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۳۰1.100.000کابل شیلد دار ۰.۵*۳۰1.760.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۳۰2.300.000کابل شیلد دار ۱*۳۰2.900.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۳۰3.920.000کابل شیلد دار ۰.۲۵*۴۰1.600.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۴۰2.310.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۴۰2.930.000
کابل شیلد دار ۱*۴۰3.750.000کابل شیلد دار ۱.۵*۴۰5.650.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۱۰125.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۳۰350.000کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۵۰580.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴68.700
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۶93.000کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۰148.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۵225.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۵تماس بگیریدکابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۳۰تماس بگیرید
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴۰570.000کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۵۰700.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲44.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴204.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۶303.000کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۰510.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۵740.000کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۰1.000.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۵تماس بگیریدکابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۳۰تماس بگیرید
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴۰570.000کابل مخابراتی هوایی ۰.5*۲*۵۰580.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*20300.000کابل مخابراتی هوایی 4.5c2v80.000
کابل مخابراتی هوایی 4.5c2v60.000کابل مخابراتی هوایی 3c2v69.000
کابل مخابراتی هوایی 2.5c2v64.000
کابل کولری ۱.۵*۴31.500.000
کابل کولری ۱*۵28.500.000کابل کولری ۱.۵*۵39.000.000
کابل آلومینیوم ۶*۲تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۰*۲تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۱۶*۲تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۲۵*۲تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۳۵*۲تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۰*۴تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۱۶*۴تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۲۵*۴تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۳۵*۴تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۵.۱۶تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۲۵*۵تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۳۵*۵تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۱۶+۲۵*۳تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۶+۳۵*۳تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۲۵+۵۰*۳تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۳۵+۷۰*۳تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۷۰*۱تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۵۰*۱تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۱۸۵*۱تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۸۵*۱تماس بگیرید
کابل خشک ۱۰*۱606.000کابل خشک ۱۶*۱910.000
کابل خشک ۲۵*۱1.510.000کابل خشک ۳۵*۱2.030.000
کابل خشک ۵۰*۱2.820.000کابل خشک ۷۰*۱4.050.000
کابل خشک ۹۵*۱5.650.000کابل خشک 240*۱14.600.000
سیم ۰.۵ خشکتماس بگیریدسیم ۰.۷۵ خشکتماس بگیرید
سیم ۱ خشک5.700.000سیم ۱.۵ خشک8.050.000
سیم ۲.۵ خشک12.800.000سیم ۴ خشک22.600.000
سیم ۶ خشک32.800.000
کابل زمینی 0.6 *2*2کابل زمینی 0.6*2*4
کابل زمینی 0.6*2*6کابل زمینی 0.6 *2*10
کابل زمینی 0.6*2*15کابل زمینی 0.6 *2*20
کابل زمینی 0.6*2*30کابل زمینی 0.6*2*100
کابل زمینی 0.6*2*50کابل زمینی 0.6*2*2
کابل زمینی 0.6* 2*4کابل زمینی 0.6*2*6
کابل زمینی 0.6*2*10کابل زمینی 0.6*2*15
کابل زمینی 0.6*2*20
برای دریافت مشاوره با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.
حلقه سیم و کابل کسری

شرکت سیم و کابل کسری مانند هر برند دیگری در تلاش است تا بهترین چیزی را که شایسته مشتریان است ارائه دهد لذا در این مسیر از بهترین نیروهای متخصص خود استفاده می‌کند. محصولات تولیدی این شرکت بسیار متنوع است به همین دلیل هر مشتری می‌تواند از محصولات این شرکت برای هر نوع مصرفی استفاده کند. سیم ها و کابل های کسری دارای اندازه ها و مقاطع مختلف و دارای مشخصات فنی منحصر به فردی هستند و به همین دلیل از این محصولات برای مصارف مختلفی استفاده می‌شود. از محصولات این برند می توان به انواع کابل اشاره کرد:

کابل عایق، کابل شیلد، کابل هوایی، کابل خشک، کابل مسی و آلومینیومی، کابل فلت، کابل زمین و … که هر کدام از این کابل ها در موارد خاص مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین اماکن و تمامی استانداردهای ملی و بین المللی برای تولید آنها رعایت شده است. این شرکت در وهله اول رضایت مشتری را مورد توجه قرار می دهد اما علاوه بر کیفیت محصولات می‌خواهد قیمت مناسبی را نیز برای آنها در نظر بگیرد. از این رو قیمت های رقابتی و استثنایی محصولات کسری بیش از پیش باعث توجه گسترده ای از مشتریان به این محصولات شده است. در این مدت مورد توجه مشتریان قرار گرفته است. لازم به ذکر است محصولات این برند به تمام نقاط کشور ارسال و توسط نمایندگی های رسمی و مراکز معتبر به فروش می‌رسد. بنابراین برای تهیه سیم و کابل کسری با خیال راحت به فروشگاه ها سر بزنید و از اصل بودن آنها مطمئن شوید.

محصولات سیم و کابل کسری

 • کابل زمینی
  این کابل به بارهای مثبت کمک می کند تا به صورت کنترل شده و مستقیم با ایمنی بیشتر از زمین عبور کنند. این کابل ها برای مقاومت در برابر ضربه، فشار و رطوبت کاملاً مقاوم در برابر عوامل خارجی ساخته می شوند و به این منظور در ساختار آنها از ورق های فولادی و غلاف سربی استفاده می شود.
 • کابل مخابراتی هوایی
  کابل های مخابراتی هوایی در دو نوع مسی و نوری عرضه می شوند. این کابل روکش محکمی دارد و در برابر زنگ زدگی، خوردگی، اشعه ماوراء بنفش و نور خورشید کاملاً مقاوم هستند. این کابل در اکثر مواقع به رنگ مشکی تولید می شود و به دلیل روکشی که دارد انعطاف پذیری کمی دارد و به راحتی می شکند.
 • کابل آلومینیوم
  کابل آلومینیومی یکی از کابل هایی است که در صنعت برق مورد استفاده قرار می گیرد، کابل های آلومینیومی عمدتا از هادی های آلومینیومی ساخته می شوند. این کابل ها وظیفه انتقال جریان الکتریکی را دارند.
 • کابل شیلد دار
  کابل محافظ یا شیلددار، نوعی کابل الکتریکی است که در آن هادی و لایه عایق اطراف آن در یک یا چند سپر رسانا محصور شده است. این کابل ها معمولا از فویل فلزی یا سیم بافته شده ساخته می شوند.
 • کابل افشان
  کابل افشان کسری دارای اسپری هایی است که از چند کابل اسپری تک هسته ای با هادی و عایق مسی تشکیل شده است. یکی از اساسی ترین ویژگی های کابل افشان تولید شده توسط گروه سیم و کابل کسری، انعطاف پذیری بالای آن است که بهره وری آن را افزایش داده است.
 • کابل نایلونی
  سیم نایلونی، جزء سیم‌های دو رشته به حساب می آید. این دو رشته به صورت فاز و نول ارائه می شوند. از سیم نایلونی در وسایل برقی با مصرف برق کم مانند اتو، لوستر و سیم موبایل استفاده می شود.
 • کابل تخت
  این کابل ها به صورت تعدادی سیم ساخته می شوند که به شکل صاف و مستطیلی در کنار هم قرار گرفته اند. این کابل ها به طور گسترده برای ساخت تجهیزات پردازش اتوماتیک و ربات ها و در دستگاه هایی مانند آسانسور، جرثقیل، نوار نقاله یا نصب در سینی کابل و غیره استفاده می شود.
 • سیم خشک
  سیم خشک کابلی است که از یک یا چند رشته سیم تشکیل شده است که به طور منظم و یکنواخت بافته می شوند. جنس هسته کابل خشک مس است. ناگفته نماند که به کابل خشک، کابل سیمی نیز گفته می شود. عدم انعطاف و پایداری سیم خشک یکی از ویژگی های اصلی آن است.
 • کابل کیسه ای
  کیسه کابل، کابل انعطاف پذیر و سبک با روکش PVC است. ولتاژ 300-500 ولت را تحمل می کند و هادی آن از مس است. از این کابل در مکان هایی که فشار مکانیکی کمی وارد می شود استفاده می شود و استفاده از آن در دمای بالا ممنوع می باشد.
 • کابل خشک
  کابل خشک کسری از سیم های آلومینیومی مسی است و به دو صورت عایق از مواد PVC و بدون عایق ارائه می شود. این کابل ها انعطاف کمی دارند و دارای ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت هستند.
 • کابل مهاردار
  کابل مهاردار در واقع همان کابل هایی است که در تیرهای برق کنار جاده ها و خیابان ها استفاده می شود. این کابل ها در امتداد خیابان ها و جاده ها از یک تیر چراغ برق به دیگری کشیده می شوند و به آنها کابل هوایی می گویند. کاربرد اصلی این نوع کابل، انتقال جریان های مخابراتی و برق است.
 • کابل آیفونی
  کابل لایتنینگ (iPhone) از قابلیت انتقال انرژی تا 12 وات پشتیبانی می کند. این کابل مخصوص گوشی های موبایل آیفون و ایرپادهای این شرکت می باشد. در کل قابلیت شارژ سریع ندارد و در حین شارژ اطلاعات را انتقال می دهد.
 • کابل کولری
  کابل کولری یکی از انواع کابل برق سبک است که در حال حاضر به عنوان کابل کولری در موارد مختلف در صنعت برق استفاده می شود. روکش عایق این کابل از PVC یا XPLE می باشد که بیشتر به رنگ سفید یا مشکی است.

آخرین لیست قیمت به روز برای اردیبهشت 1403

باز کردن چت
1
برای دریافت لیست قیمت پیام دهید.
Scan the code
سلام
چگونه می توانم کمک کنم؟