سیم و کابل کسری

لیست قیمت سیم و کابل کسری

راه‌های ارتباطی برای خرید انواع محصولات سیم و کابل کسری از عرضه کننده اصلی در بازار لاله زار

به روز شده در آبان 1402
نوع محصولقیمتنوع محصولقیمت
کابل زمینی 1.5*2172.000کابل زمینی 2.5*2257.000
کابل زمینی 4*2409.000کابل زمینی 6*2568.000
کابل زمینی 10*21.000.000کابل زمینی 16*21.600.000
کابل زمینی 25*2تماس بگیریدکابل زمینی 1.5*3247.000
کابل زمینی 2.5*3376.000کابل زمینی 4*3633.000
کابل زمینی 6*3880.000کابل زمینی 10*31.570.000
کابل زمینی 16*32.330.000
کابل زمینی 16+25*3.4.350.000
کابل زمینی 16+35*35.540.000کابل زمینی 35+70*311.400.000
کابل زمینی 50+95*315.600.000
کابل زمینی 1.5*4317.000کابل زمینی 2.5*4475.000
کابل زمینی 4*4794.000کابل زمینی 6*41.130.000
کابل زمینی 10*41.870.000کابل زمینی 16*42.810.000
کابل زمینی 25*44.650.000کابل زمینی 35*46.500.000
کابل زمینی 1.5*5420.000کابل زمینی 2.5*5640.000
کابل زمینی 4*51.000.000کابل زمینی 6*51.450.000
کابل زمینی 10*52.350.000کابل زمینی 16*53.500.000
کابل زمینی 25*55.800.000کابل زمینی 35*58.200.000
کابل زمینی 1.5*7720.000
کابل زمینی 1.5*101.050.000
کابل زمینی 1.5*121.270.000
کابل زمینی 1.5*161.690.000کابل زمینی 1.5*192.200.000
کابل زمینی 1.5*242.630.000
کابل مهار دار ۱.۵*۱۲ 1.680.000کابل مهار دار ۱.۵*۱۶ 2.240.000
کابل افشان ۰.۵*۲ 66.000کابل افشان 1*2106.000
کابل افشان ۰.۷۵*۲81.000کابل افشان ۱.۵*۲143.000
کابل افشان ۲.۵*۲222.000کابل افشان ۴*۲382.000
کابل افشان ۶*۲530.000کابل افشان ۱۰*۲970.000
کابل افشان ۱۶*۲1.500.000کابل افشان ۰.۵*۳92.000
کابل افشان ۰.۷۵*۳113.000کابل افشان ۱*۳149.000
کابل افشان ۱.۵*۳204.000کابل افشان ۲.۵*۳317.000
کابل افشان ۴*۳550.000کابل افشان ۶*۳772.000
کابل افشان ۱۰*۳1.380.000کابل افشان ۱۶*۳2.030.000
کابل افشان ۲۵*۳3.400.000کابل افشان 16+25*۳4.000.000
کابل افشان ۳۵*۳4.470.000کابل افشان 16+35*۳5.080.000
کابل افشان ۵۰*۳6.400.000کابل افشان 25+50*۳7.400.000
کابل افشان ۷۰*۳8.900.000کابل افشان 35+70*310.400.000
کابل افشان ۹۵*۳12.400.000کابل افشان 50+95*۳14.400.000
کابل افشان 70+120*317.000.000
کابل افشان ۰.۵*۴120.000کابل افشان ۰.۷۵*۴146.000
کابل افشان ۱*۴191.000کابل افشان ۱.۵*۴261.000
کابل افشان ۲.۵*۴406.000کابل افشان ۴*۴714.000
کابل افشان ۶*۴991.000کابل افشان ۱۰*۴1.770.000
کابل افشان ۱۶*۴2.650.000کابل افشان ۲۵*۴4.500.000
کابل افشان ۳۵*۴6.300.000کابل افشان ۰.۵*۵162.000
کابل افشان ۰.۷۵*۵218.000کابل افشان ۱*۵247.000
کابل افشان ۱.۵*۵323.000کابل افشان ۲.۵*۵505.000
کابل افشان ۴*۵870.000کابل افشان ۶*۵1.282.000
کابل افشان ۱۰*۵2.270.000کابل افشان ۱۶*۵3.300.000
کابل افشان ۲۵*۵5.700.000کابل افشان ۳۵*۵7.900.000
کابل افشان ۰.۵*۶202.000کابل افشان ۰.۷۵*۶263.000
کابل افشان ۱*۶350.000کابل افشان ۱.۵*۶473.000
کابل افشان ۰.۵*۷237.000کابل افشان ۰.۷۵*۷301.000
کابل افشان ۱*۷368.000کابل افشان ۱.۵*۷480.000
کابل افشان ۲.۵*۷820.000کابل افشان ۴*۷1.300.000
کابل افشان ۶*۷1.900.000کابل افشان ۱۰*۷3.200.000
کابل افشان ۰.۵*۸270.000کابل افشان ۰.۷۵*۸360.000
کابل افشان ۱*۸473.000کابل افشان ۱.۵*۸620.000
کابل افشان ۲.۵*۸1.020.000کابل افشان ۰.۵*۱۰360.000
کابل افشان ۰.۷۵*۱۰440.000کابل افشان ۱*۱۰585.000
کابل افشان ۱.۵*۱۰735.000کابل افشان ۲.۵*۱۰1.210.000
کابل افشان ۰.۵*۱۲420.000کابل افشان ۰.۷۵*۱۲520.000
کابل افشان ۱*۱۲650.000کابل افشان ۱.۵*۱۲885.000
کابل افشان ۲.۵*۱۲1.420.000کابل افشان ۰.۷۵*۱۴620.000
کابل افشان ۱*۱۴780.000کابل افشان ۱.۵*۱۴1.050.000
کابل افشان ۰.۵*۱۶570.000کابل افشان ۰.۷۵*۱۶710.000
کابل افشان ۱*۱۶860.000کابل افشان ۱.۵*۱۶1.180.000
کابل افشان ۲.۵*۱۶1.930.000کابل افشان ۰.۵*۲۰700.000
کابل افشان ۰.۷۵*۲۰910.000کابل افشان ۱*۲۰1.120.000
کابل افشان ۱.۵*۲۰1.540.000کابل افشان ۲.۵*۲۰2.520.000
کابل افشان ۰.۵*۲۴850.000کابل افشان ۰.۷۵*۲۴1.070.000
کابل افشان ۱*۲۴1.330.000کابل افشان ۱.۵*۲۴1.850.000
کابل افشان ۲.۵*۲۴3.100.000کابل افشان ۰.۵*۳۰1.170.000
کابل افشان ۰.۷۵*۳۰1.420.000کابل افشان ۱*۳۰1.820.000
کابل افشان ۱.۵*۳۰2.550.000کابل افشان ۰.۵*۴۰1.580.000
کابل افشان ۰.۷۵*۴۰2.110.000کابل افشان ۱*۴۰2.600.000
کابل افشان ۱.۵*۴۰3.770.000کابل افشان ۰.۵*۵۰1.600.000
کابل افشان ۰.۷۵*۵۰2.700.000کابل افشان ۱*۵۰3.300.000
کابل افشان ۱.۵*۵۲4.600.000کابل افشان ۰.۵*۶۰1.900.000
کابل افشان ۰.۷۵*۶۰2.800.000کابل افشان ۱*۶۰4.000.000
کابل افشان ۱.۵*۶۱5.500.000کابل افشان ۱.۵*۶۰5.500.000
کابل نایلونی ۰.۵*۲4.600.000کابل نایلونی ۰.۷۵*۲6.200.000
کابل نایلونی ۱*۲8.200.000کابل نایلونی ۱.۵*۲11.000.000
کابل نایلونی ۲.۵*۲18.600.000
کابل کیسه ای ۰.۵*۲4.900.000کابل کیسه ای ۰.۷۵*۲6.500.000
کابل کیسه ای ۱*۲8.500.000
کابل ۱۸۵*۱7.300.000کابل ۲۴۰*۱9.300.000
کابل ۳۰۰*۱11.500.000
سیم ۰.۵2.350.000سیم ۰.۷۵2.130.000
سیم 14.000.000سیم ۱.۵5.710.000
سیم ۲.۵9.090.000سیم ۴15.860.000
سیم ۶23.400.000سیم ۱۰415.000
سیم ۱۶*۱600.000سیم ۲۵*۱970.000
سیم ۳۵*۱1.330.000سیم ۵۰*۱1.900.000
سیم ۷۰*۱2.600.000سیم ۹۵*۱3.600.000
سیم ۱۲۰*۱4.600.000سیم ۱۵۰*۱5.800.000
سیم تخت خاص ۶*۳1.022.000سیم تخت خاص ۱۰*۳1.825.000
سیم تخت خاص ۱۶*۳2.510.000سیم تخت خاص ۲۵*۳4.190.000
سیم تخت خاص ۳۵*۳5.510.000
سیم تخت ۵۰*۳7.500.000سیم تخت ۷۰*۳10.500.000
سیم تخت ۱.۵*۴380.000سیم تخت ۲.۵*۴585.000
سیم تخت ۴*۴1.025.000سیم تخت ۶*۴1.420.000
سیم تخت ۱۰*۴2.040.000سیم تخت ۱۶*۴2.880.000
سیم تخت ۲۵*۴4.800.000
سیم تخت ۱.۵*۸790.000سیم تخت ۲.۵*۸1.320.000
سیم تخت ۱.۵*۱۲1.130.000سیم تخت ۲.۵*۱۲1.780.000
سیم تخت ۱.۵*۱۶1.590.000سیم تخت ۲.۵*۱۶2.670.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۲تماس بگیریدکابل شیلد دار ۰.۵*۲106.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۲136.000کابل شیلد دار ۱*۲160.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۲200.000کابل شیلد دار ۲.۵*۲330.000
کابل شیلد دار ۴*۲570.000کابل شیلد دار ۶*۲710.000
کابل شیلد دار ۱۰*۲1.250.000کابل شیلد دار ۰.۲۵*۳تماس بگیرید
کابل شیلد دار ۰.۵*۳158.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۳206.000
کابل شیلد دار ۱*۳237.000کابل شیلد دار ۱.۵*۳294.000
کابل شیلد دار ۲.۵*۳432.000کابل شیلد دار ۴*۳840.000
کابل شیلد دار ۶*۳1.120.000کابل شیلد دار ۱۰*۳2.070.000
کابل شیلد دار ۱۶*۳3.100.000کابل شیلد دار ۲۵*۳5.000.000
کابل شیلد دار 25+50*312.500.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۴تماس بگیریدکابل شیلد دار ۰.۵*۴192.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۴240.000کابل شیلد دار ۱*۴296.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۴370.000کابل شیلد دار ۲.۵*۴575.000
کابل شیلد دار ۴*۴1.000.000کابل شیلد دار ۶*۴1.520.000
کابل شیلد دار ۱۰*۴2.630.000کابل شیلد دار ۱۶*۴4.000.000
کابل شیلد دار ۲۵*۴6.600.000کابل شیلد دار ۳۵*۴8.900.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۵تماس بگیریدکابل شیلد دار ۰.۵*۵240.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۵320.000کابل شیلد دار ۱*۵370.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۵475.000کابل شیلد دار ۲.۵*۵775.000
کابل شیلد دار ۴*۵1.370.000کابل شیلد دار ۶*۵1.950.000
کابل شیلد دار ۱۰*۵3.400.000کابل شیلد دار ۰.۲۵*۶تماس بگیرید
کابل شیلد دار ۰.۵*۶292.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۶380.000
کابل شیلد دار ۱*۶456.000کابل شیلد دار ۱.۵*۶630.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۷328.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۷430.000
کابل شیلد دار ۱*۷540.000کابل شیلد دار ۱.۵*۷726.000
کابل شیلد دار ۲.۵*۷1.000.000کابل شیلد دار ۰.۲۵*۸300.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۸402.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۸۴۹۰.۰۰۰
کابل شیلد دار ۱*۸605.000کابل شیلد دار ۱.۵*۸790.000
کابل شیلد دار ۲.۵*۸1.350.000کابل شیلد دار ۰.۲۵*۱۰تماس بگیرید
کابل شیلد دار ۰.۵*۱۰486.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۱۰620.000
کابل شیلد دار ۱*۱۰740.000کابل شیلد دار ۱.۵*۱۰1.020.000
کابل شیلد دار ۲.۵*۱۰1.580.000کابل شیلد دار ۰.۲۵*۱۲تماس بگیرید
کابل شیلد دار ۰.۵*۱۲595.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۱۲730.000
کابل شیلد دار ۱*۱۲860.000کابل شیلد دار ۱.۵*۱۲1.130.000
کابل شیلد دار ۲.۵*۱۲1.750.000
کابل شیلد دار ۱*۱۴1.050.000کابل شیلد دار ۱.۵*۱۴1.450.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۱۶تماس بگیریدکابل شیلد دار ۰.۵*۱۶770.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۱۶870.000کابل شیلد دار ۱*۱۶1.120.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۱۶1.650.000کابل شیلد دار ۲.۵*۱۶2.450.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۲۰660.000کابل شیلد دار ۰.۵*۲۰880.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۲۰1.090.000کابل شیلد دار ۱*۲۰1.490.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۲۰2.050.000کابل شیلد دار ۲.۵*۲۰3.050.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۲۴810.000کابل شیلد دار ۰.۵*۲۴1.080.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۲۴1.360.000کابل شیلد دار ۱*۲۴1.780.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۲۴2.240.000کابل شیلد دار ۲.۵*۲۴4.040.000
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۳۰تماس بگیریدکابل شیلد دار ۰.۵*۳۰1.290.000
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۳۰1.650.000کابل شیلد دار ۱*۳۰2.240.000
کابل شیلد دار ۱.۵*۳۰3.100.000کابل شیلد دار ۰.۲۵*۴۰1.350.000
کابل شیلد دار ۰.۵*۴۰1.680.000کابل شیلد دار ۰.۷۵*۴۰2.150.000
کابل شیلد دار ۱*۴۰2.950.000کابل شیلد دار ۱.۵*۴۰4.400.000
کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۲تماس بگیریدکابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۴تماس بگیرید
کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۶۵۳.۵۰۰کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۱۰۹۲.۰۰۰
کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۱۵تماس بگیریدکابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۲۰۱۶۷.۰۰۰
کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۳۰۲۷۰.۰۰۰کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۵۰۴۳۵.۰۰۰
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۳۵.۰۰۰کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴۵۷.۰۰۰
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۶۸۸.۰۰۰کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۰۱۵۳.۰۰۰
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۵۲۲۱.۰۰۰کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۰۲۸۱.۰۰۰
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۵تماس بگیریدکابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۳۰۳۸۰.۰۰۰
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴۰۵۲۰.۰۰۰کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۵۰۶۲۰.۰۰۰
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۰۰۱.۲۵۰.۰۰۰کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۹۲.۰۰۰
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۹۶.۰۰۰کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴۱۷۸.۰۰۰
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۶۲۶۹.۰۰۰کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۰۴۲۰.۰۰۰
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۵۶۸۰.۰۰۰کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۰۸۸۴.۰۰۰
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۵تماس بگیریدکابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۳۰تماس بگیرید
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴۰تماس بگیریدکابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۵۰تماس بگیرید
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۰۰تماس بگیریدکابل مخابراتی هوایی 4.5c2v۷۰.۰۰۰
کابل مخابراتی هوایی 4.5c2v۴۹.۰۰۰کابل مخابراتی هوایی 3c2v۵۲.۰۰۰
کابل مخابراتی هوایی 2.5c2v۴۵.۰۰۰
کابل کولری ۱.۵*۴27.300.000
کابل کولری ۱*۵21.630.000کابل کولری ۱.۵*۵22.100.000
کابل آلومینیوم ۶*۲تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۰*۲تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۱۶*۲تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۲۵*۲تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۳۵*۲تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۰*۴تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۱۶*۴تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۲۵*۴تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۳۵*۴تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۵.۱۶تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۲۵*۵تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۳۵*۵تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۱۶+۲۵*۳تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۶+۳۵*۳تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۲۵+۵۰*۳تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۳۵+۷۰*۳تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۷۰*۱تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۵۰*۱تماس بگیرید
کابل آلومینیوم ۱۸۵*۱تماس بگیریدکابل آلومینیوم ۱۸۵*۱تماس بگیرید
کابل خشک ۱۰*۱445.0000کابل خشک ۱۶*۱657.000
کابل خشک ۲۵*۱1.084.000کابل خشک ۳۵*۱1.453.000
کابل خشک ۵۰*۱2.100.000کابل خشک ۷۰*۱2.940.000
کابل خشک ۹۵*۱3.990.000کابل خشک 240*۱1.800.000
سیم ۰.۵ خشک2.520.000سیم ۰.۷۵ خشک3.360.000
سیم ۱ خشک4.510.000سیم ۱.۵ خشک6.110.000
سیم ۲.۵ خشک9.090.000سیم ۴ خشک16.400.000
سیم ۶ خشک24.200.000

شرکت سیم و کابل کسری مانند هر برند دیگری در تلاش است تا بهترین چیزی را که شایسته مشتریان است ارائه دهد لذا در این مسیر از بهترین نیروهای متخصص خود استفاده می‌کند. محصولات تولیدی این شرکت بسیار متنوع است به همین دلیل هر مشتری می‌تواند از محصولات این شرکت برای هر نوع مصرفی استفاده کند. سیم ها و کابل های کسری دارای اندازه ها و مقاطع مختلف و دارای مشخصات فنی منحصر به فردی هستند و به همین دلیل از این محصولات برای مصارف مختلفی استفاده می‌شود. از محصولات این برند می توان به انواع کابل اشاره کرد:

کابل عایق، کابل شیلد، کابل هوایی، کابل خشک، کابل مسی و آلومینیومی، کابل فلت، کابل زمین و … که هر کدام از این کابل ها در موارد خاص مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین اماکن و تمامی استانداردهای ملی و بین المللی برای تولید آنها رعایت شده است. این شرکت در وهله اول رضایت مشتری را مورد توجه قرار می دهد اما علاوه بر کیفیت محصولات می‌خواهد قیمت مناسبی را نیز برای آنها در نظر بگیرد. از این رو قیمت های رقابتی و استثنایی محصولات کسری بیش از پیش باعث توجه گسترده ای از مشتریان به این محصولات شده است. در این مدت مورد توجه مشتریان قرار گرفته است. لازم به ذکر است محصولات این برند به تمام نقاط کشور ارسال و توسط نمایندگی های رسمی و مراکز معتبر به فروش می‌رسد. بنابراین برای تهیه سیم و کابل کسری با خیال راحت به فروشگاه ها سر بزنید و از اصل بودن آنها مطمئن شوید.

شرکت سیم و کابل کسری

شرکت تولیدی سیم و کابل کسری الکتریک ماهان با نام تجاری ( سیم و کابل رویان) در سال 1389 پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت صنایع در شهرک صنعتی شرق سمنان واقع در استان سمنان شروع به فعالیت کرده است. هدف از تاسیس این شرکت تولید انواع سیم و کابل برق و تلفن، انواع کابل‌های تخصصی ابزار دقیق، کواکسیال، کابل شبکه، کابل های انتقال اطلاعات ساختمانی، صنعتی، تجاری، ایجاد اشتغال و تلاش برای رهایی کشور از وابستگی به بیگانگان و تامین نیازهای کشور به این گونه محصولات بود. همچنین در حمایت از هر چه بیشتر از صنعتگران کشور سعی شده از ماشین آلات تولید داخل برای تولید استفاده شود.

 • کابل زمینی کسری
  این کابل به بارهای مثبت کمک می کند تا به صورت کنترل شده و مستقیم با ایمنی بیشتر از زمین عبور کنند. این کابل ها برای مقاومت در برابر ضربه، فشار و رطوبت کاملاً مقاوم در برابر عوامل خارجی ساخته می شوند و به این منظور در ساختار آنها از ورق های فولادی و غلاف سربی استفاده می شود.
 • کابل مخابراتی هوایی کسری
  کابل های مخابراتی هوایی در دو نوع مسی و نوری عرضه می شوند. این کابل روکش محکمی دارد و در برابر زنگ زدگی، خوردگی، اشعه ماوراء بنفش و نور خورشید کاملاً مقاوم هستند. این کابل در اکثر مواقع به رنگ مشکی تولید می شود و به دلیل روکشی که دارد انعطاف پذیری کمی دارد و به راحتی می شکند.
 • کابل آلومینیوم کسری
  کابل آلومینیومی یکی از کابل هایی است که در صنعت برق مورد استفاده قرار می گیرد، کابل های آلومینیومی عمدتا از هادی های آلومینیومی ساخته می شوند. این کابل ها وظیفه انتقال جریان الکتریکی را دارند.
 • کابل شیلد دار کسری
  کابل محافظ یا شیلددار، نوعی کابل الکتریکی است که در آن هادی و لایه عایق اطراف آن در یک یا چند سپر رسانا محصور شده است. این کابل ها معمولا از فویل فلزی یا سیم بافته شده ساخته می شوند.
 • کابل افشان کسری
  کابل افشان کسری دارای اسپری هایی است که از چند کابل اسپری تک هسته ای با هادی و عایق مسی تشکیل شده است. یکی از اساسی ترین ویژگی های کابل افشان تولید شده توسط گروه سیم و کابل کسری، انعطاف پذیری بالای آن است که بهره وری آن را افزایش داده است.
 • کابل نایلونی کسری
  سیم نایلونی، جزء سیم‌های دو رشته به حساب می آید. این دو رشته به صورت فاز و نول ارائه می شوند. از سیم نایلونی در وسایل برقی با مصرف برق کم مانند اتو، لوستر و سیم موبایل استفاده می شود.
 • کابل تخت کسری
  این کابل ها به صورت تعدادی سیم ساخته می شوند که به شکل صاف و مستطیلی در کنار هم قرار گرفته اند. این کابل ها به طور گسترده برای ساخت تجهیزات پردازش اتوماتیک و ربات ها و در دستگاه هایی مانند آسانسور، جرثقیل، نوار نقاله یا نصب در سینی کابل و غیره استفاده می شود.
 • سیم خشک کسری
  سیم خشک کابلی است که از یک یا چند رشته سیم تشکیل شده است که به طور منظم و یکنواخت بافته می شوند. جنس هسته کابل خشک مس است. ناگفته نماند که به کابل خشک، کابل سیمی نیز گفته می شود. عدم انعطاف و پایداری سیم خشک یکی از ویژگی های اصلی آن است.
 • کابل کسری
  کابل ها نوعی تجهیزات الکتریکی هستند که برای انتقال برق و داده ها از پست مخابراتی یا پایه برق تا محل مورد نیاز کشیده می شوند. این قطعه بسته به نیاز محل، به صورت هوایی یا زمینی استفاده می شود.
 • کابل کیسه ای کسری
  کیسه کابل، کابل انعطاف پذیر و سبک با روکش PVC است. ولتاژ 300-500 ولت را تحمل می کند و هادی آن از مس است. از این کابل در مکان هایی که فشار مکانیکی کمی وارد می شود استفاده می شود و استفاده از آن در دمای بالا ممنوع می باشد.
 • کابل خشک کسری
  کابل خشک کسری از سیم های آلومینیومی مسی است و به دو صورت عایق از مواد PVC و بدون عایق ارائه می شود. این کابل ها انعطاف کمی دارند و دارای ولتاژ نامی 300 تا 500 ولت هستند.
 • کابل مهاردار کسری
  کابل مهاردار در واقع همان کابل هایی است که در تیرهای برق کنار جاده ها و خیابان ها استفاده می شود. این کابل ها در امتداد خیابان ها و جاده ها از یک تیر چراغ برق به دیگری کشیده می شوند و به آنها کابل هوایی می گویند. کاربرد اصلی این نوع کابل، انتقال جریان های مخابراتی و برق است.
 • کابل آیفونی کسری
  کابل لایتنینگ (iPhone) از قابلیت انتقال انرژی تا 12 وات پشتیبانی می کند. این کابل مخصوص گوشی های موبایل آیفون و ایرپادهای این شرکت می باشد. در کل قابلیت شارژ سریع ندارد و در حین شارژ اطلاعات را انتقال می دهد.
 • کابل کولری کسری
  کابل کولری یکی از انواع کابل برق سبک است که در حال حاضر به عنوان کابل کولری در موارد مختلف در صنعت برق استفاده می شود. روکش عایق این کابل از PVC یا XPLE می باشد که بیشتر به رنگ سفید یا مشکی است.
 • سیم کسری
  سیم ها شامل دو قسمت به نام های عایق و هادی هستند. برای انتقال جریان الکتریکی از یک نقطه به نقطه دیگر از هادی الکتریکی استفاده می شود. که عموماً به دلیل هدایت جریان بهتر نسبت به سایر فلزات از مس یا آلومینیوم ساخته شده است.
لیست قیمت سیم و کابل کسری
برای دریافت مشاوره و تماس با کارشناسان ما با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید.